Privacybeleid

Privacybeleid

Egmont's Garden hecht veel belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens en het respect voor uw privacy. In deze privacyverklaring willen we duidelijke en transparante informatie geven over hoe we omgaan met uw persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Omiva CVA voldoet in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
U vindt ook informatie op de website van de gegevensbeschermingsautoriteit. Volg deze link: https://www.privacycommission.be/nl.

De vennootschap OMIVA cva, met maatschappelijke zetel te Langestraat 53 te 9620 Zottegem, België, met KBO-nummer 0884.736.208, hierna (hierna “wij”), is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens op de website www.egmontsgarden.be ( hierna 'de website'). Als Belgisch bedrijf leven wij de Belgische 'Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens' na, zoals gewijzigd door de Wet van 11 december 1998 en de 'Wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie ".

Er is een verklaring afgelegd bij de Belgische Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, zoals vereist door de wet.
Dit betekent dat we in ieder geval:
• uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor ze zijn verstrekt. Deze doeleinden en soort persoonsgegevens worden beschreven in deze privacyverklaring;
• de verwerking van persoonsgegevens beperken tot alleen die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
• uw uitdrukkelijke toestemming vragen als we die nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
• passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen;
• geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
• op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Omiva CVA zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u na het lezen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen hierover hebben of contact met ons willen opnemen, dan kan dat via onderstaande contactgegevens:

Omiva CVA
Langestraat 53
9620 Zottegem
info@omiva.be

BE0884.736.208
Rekeningnummer. BE76 1325 0835 3395

Het verzamelen van persoonlijke gegevens

Uw naam en voornaam, uw contactgegevens (e-mail, telefoon, adres, eventueel aanvullend afleveradres, betalingsgegevens) en alle andere informatie (bijv. Geboortedatum) waar wij om vragen bij het aanmaken van een account op de website of het plaatsen van een bestellen.

Via cookies worden bepaalde gegevens verzameld.

Bepaalde gegevens kunnen ook worden verzameld zonder dat ze in cookies worden opgeslagen. Ze kunnen alleen door ons worden gelezen en alleen tijdens uw bezoek aan de website. Het betreft: 1 °) het TCP / IP-adres 2 °) het type en de versie van uw navigatiesysteem 3 °) de laatst bezochte internetpagina.

In deze hypothese garanderen onze commerciële partners ons dat ze toestemming hebben gekregen om de relevante persoonsgegevens over te dragen.

Waarom verwerken we persoonsgegevens?

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden en rechtsgronden:
• om deel te nemen aan onze activiteiten (uitvoering overeenkomst),
• om actieve klanten te informeren over gelijkaardige producten via direct marketing (gerechtvaardigd belang),
• verzenden van nieuwsbrieven, thematische mailings en uitnodigingen (toestemming van de betrokkene),
• het verkrijgen van subsidies van de overheid (wettelijke verplichting).
 
Voor de bovenstaande doeleinden kunnen we de volgende persoonsgegevens opvragen en verwerken:
• persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail
• identiteitsgegevens afgegeven door de overheid: identiteitskaartnummer of rijksregisternummer
• persoonlijke kenmerken: geslacht, geboortedatum, geboorteplaats en nationaliteit. We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.
Algemene doeleinden

Uw persoonlijke gegevens worden verzameld om:

Om u de dienst / producten te bieden die op de Website worden aangeboden;
Marktonderzoek uitvoeren om de technische en inhoudelijke kwaliteit van de Website te verbeteren;
Informatie verstrekken, een e-mail sturen met de verschillende aanbiedingen die u mogelijk interesseren;
Beheer van de technische administratie van de Website;
Na het anonimiseren van de gegevens, het opstellen van statistieken of het uitvoeren van enquêtes over het aantal bezoeken aan de verschillende onderdelen van de Website.

Directe marketing en communicatie naar derden

Uw persoonlijke gegevens zullen strikt vertrouwelijk worden behandeld en in geen geval worden meegedeeld aan derden of gebruikt voor directmarketingdoeleinden, tenzij we uw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming ("opt-in") hebben verkregen bij uw registratie. De persoonsgegevens worden aan derden verstrekt voor zover dit nodig is voor het uitvoeren van de verplichtingen, zoals:

De personen die opdracht gaven om de bestellingen te bezorgen.
Deze toestemming kan te allen tijde zonder motivering en kosteloos worden ingetrokken door een e-mail te sturen naar info@omiva.be.

Duur van het bewaren van de gegevens

Alle persoonlijke gegevens worden bewaard gedurende een periode die nodig is om de dienst te kunnen verlenen.

Recht op inzage en correctie

U hebt te allen tijde het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of kosteloos te wijzigen door een e-mail te sturen naar info@omiva.be of door een brief te sturen naar het adres vermeld in artikel 1 van dit privacy- en cookiebeleid, op voorwaarde dat u voegt een kopie van uw identiteitskaart toe. Wij sturen binnen 30 dagen een bevestiging van de correctie of wijziging van de gegevens.

U bent geheel vrij om uw persoonsgegevens al dan niet aan ons mee te delen. U dient te weten dat bepaalde diensten kunnen worden geweigerd als u uw persoonlijke gegevens niet invoert op het registratieformulier en dat u als enige verantwoordelijk bent voor de juistheid van de gegevens die u ons verstrekt.

Recht op bezwaar

U kunt uw recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om zwaarwichtige en legitieme redenen kosteloos uitoefenen door een e-mail te sturen naar info@omiva.be. U kunt echter geen bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens als dit nodig is voor de uitvoering van de contractuele verplichtingen. We sturen binnen 30 dagen een bevestiging van het verwijderen van de gegevens.

Veiligheid en vertrouwelijkheid

We hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die technisch en organisatorisch zijn aangepast om vernietiging, verlies, vervalsing, wijziging, ongeoorloofde toegang of onbedoelde kennisgeving aan derden van persoonlijke gegevens die op de Website zijn verzameld, evenals elke andere toegestane verwerking van deze gegevens te voorkomen.

Wij kunnen in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor enige directe of indirecte schade die het gevolg is van een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

We willen u erop wijzen dat de website links, hyperlinks of verwijzingen naar andere sites kan bevatten die wij niet beheren en waarop dit privacy- en cookiebeleid niet van toepassing is. Deze sites worden inderdaad niet door ons beheerd. Wij zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van dergelijke websites waarnaar wordt verwezen en voor de aanbiedingen, producten of diensten die erop voorkomen. We raden u daarom aan om elk privacybeleid van elke site die u bezoekt zorgvuldig te lezen, aangezien dit kan verschillen van dit privacybeleid.

Cookie beleid

Cookies zijn kleine bestanden die op uw computer worden opgeslagen om uw voorkeuren tijdens het surfen te onthouden.
Cookies slaan nooit persoonlijke gegevens op zoals uw naam, adres, leeftijd of andere kenmerken. Het gebruik van cookies is veilig. Wij vinden het erg belangrijk dat u weet welke cookies onze website gebruikt en voor welke doeleinden ze worden gebruikt. Zowel uw privacy als de gebruiksvriendelijkheid van onze website willen wij zoveel mogelijk garanderen.
We gebruiken ook functionele cookies op de website om de gebruikerservaring op de website te verbeteren. Deze cookies zijn nodig om u goed op de website te laten surfen. Ze stellen u in staat om door de website te navigeren en de functies van de website te gebruiken. Functionele cookies verhogen ook de gebruiksvriendelijkheid van de website door uw keuzes te onthouden.

Hoe kunt u uw cookies beheren?
De meeste browsers accepteren cookies automatisch. Als u niet wilt dat websites op uw computer cookies plaatsen, kunt u uw browserinstellingen aanpassen zodat u een waarschuwing krijgt voordat er cookies worden geplaatst. Ook kun je de instellingen zo aanpassen dat je browser alle cookies (of alleen cookies van derde partijen) weigert. Ook kun je de cookies die al zijn geplaatst verwijderen.
Houd er rekening mee dat als u geen cookies wilt, wij niet meer kunnen garanderen dat onze website naar behoren werkt. Het is mogelijk dat sommige functies van de site verloren gaan of zelfs dat u bepaalde websites helemaal niet meer kunt zien.
Hoe u uw instellingen kunt aanpassen, verschilt per browser. Raadpleeg eventueel de help-functie van uw browser.
 
Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons verstrekt kunnen wij aan derden verstrekken indien dit nodig is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
 
We gebruiken bijvoorbeeld een derde partij voor:
• om deel te nemen aan onze activiteiten (uitvoering overeenkomst);
• het verzorgen van de internetomgeving (webhosting);
• verstrekken van IT-infrastructuur;
• het verzorgen (en verspreiden) van nieuwsbrieven en uitnodigingen. Met deze partijen maken wij uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.
Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan ​​is.
Ook kunnen wij persoonsgegevens delen met derden als u ons hiervoor toestemming geeft. U hebt het recht om deze toestemming op elk moment in te trekken, onverminderd de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking ervan.

Bewaartermijn

Omiva CVA bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. In de regel bewaren wij persoonsgegevens maximaal 10 jaar na het laatste gebruik.

Beveiliging van de gegevens

Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik hiervan, inclusief:
 
Alle personen die namens Omiva CVA toegang hebben tot uw gegevens, zijn tot geheimhouding verplicht.
• We hebben een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
• We pseudonimiseren en zorgen voor de versleuteling van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
• Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
• We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.
 
Uw rechten met betrekking tot uw gegevens

U heeft recht op inzage en correctie of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van u hebben ontvangen.
Bovenaan deze privacyverklaring staat hoe u contact met ons kunt opnemen. Om uw identiteit te verifiëren, vragen wij u een kopie van uw identiteitskaart mee te sturen. We raden u ten zeerste aan om uw pasfoto onzichtbaar te maken en dat het een kopie is.
Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel daarvan) door ons of door een van onze verwerkers. Tevens heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons aan u (of in uw directe opdracht aan een andere partij) te laten overdragen. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij op voornoemde verzoeken kunnen reageren.

Klachten
Indien u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, vragen wij u rechtstreeks contact met ons op te nemen. Ook heb je altijd het recht om een ​​klacht in te dienen bij de Privacycommissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Wijziging privacyverklaring

Omiva CVA kan haar privacyverklaring wijzigen. We zullen deze wijziging op onze website aankondigen.

Links naar andere websites

Op de website vind je een aantal links naar andere websites.
Hoewel deze websites zorgvuldig zijn geselecteerd, kunnen wij niet verantwoordelijk worden gehouden voor het gebruik van uw gegevens door die organisaties. Lees de eventuele privacyverklaring van de website die u bezoekt.

Disclaimer

Uw toegang tot de site en het gebruik ervan is onderworpen aan de toepasselijke gebruiksvoorwaarden en wetgeving hieronder. Het gebruik van de site houdt in dat de bezoeker van deze site zonder voorbehoud akkoord gaat met deze voorwaarden, die ook van toepassing zullen zijn op elk internetinitiatief van OMIVA cva -. Indien een bepaling van deze voorwaarden niet van toepassing is of in strijd is met een bepaling van dwingend recht, zal deze niet-toepasbaarheid de geldigheid of toepasselijkheid van de overige bepalingen niet aantasten of teniet doen. De voorwaarden zijn niet bedoeld om de toepasselijke wettelijke vereisten te omzeilen, noch om de aansprakelijkheid van OMIVA cva uit te sluiten - in gevallen waarin deze niet kan worden uitgesloten in overeenstemming met de bovengenoemde wettelijke bepalingen. Hoewel aan de inhoud van de website de grootste zorg is besteed, wijst OMIVA cva - alle aansprakelijkheid af voor eventuele fouten. OMIVA CVA - kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele onnauwkeurigheden of voor enige informatie die als misleidend zou worden beschouwd. OMIVA cva - behoudt zich het recht voor om informatie, gegevens, prijzen of gebruiksvoorwaarden op elk moment te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving, wat niet mag leiden tot het creëren, specificeren, wijzigen of vervangen van nieuwe of bestaande of bestaande contractuele verplichtingen overeengekomen tussen OMIVA CVA - en de gebruiker.
 
Algemeen

Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, hebben de verschillende pagina's en / of simulaties die u op deze website raadpleegt of verkrijgt via interactieve applicaties een louter informatieve waarde. De website wordt naar best vermogen en met regelmatige tussenpozen bijgewerkt. OMIVA cva - geeft echter geen garanties met betrekking tot de actualiteit, nauwkeurigheid, juistheid, volledigheid of geschiktheid voor een specifiek doel van de informatie, gegevens of publicaties.
Voor nauwkeurige informatie, professioneel advies of een offerte kunt u contact opnemen met de OMIVA CVA-medewerkers.

De aansprakelijkheid van OMIVA cva - voor eventuele schade als gevolg van toegang tot, raadpleging of gebruik van de informatie, gegevens en publicaties op de website, en / of toegang tot en gebruik van de interactieve applicaties, kan van hun kant alleen worden ingeroepen in de bij opzet of grove nalatigheid.
De dienst- en productinformatie die OMIVA cva via deze website aanbiedt, wordt beheerst door de regels van het Belgische recht waaraan ze zijn onderworpen. Als u deze website bezoekt en / of gebruikt vanuit een ander rechtsgebied, moet u vooraf nagaan of de wet van dat land u dit toestaat. Zo niet, dan dient u zich te onthouden van (verdere) toegang tot en / of gebruik van onze website.

De intellectuele eigendomsrechten op de informatie, publicaties en gegevens die op deze website worden aangeboden, behoren toe aan OMIVA cva - of aan daarmee gelieerde entiteiten of aan derden. U onthoudt zich van elke inbreuk hierop. Behoudens de uitdrukkelijke voorafgaande en schriftelijke toestemming van de auteur of zijn rechthebbenden, is elke overdracht, verkoop, distributie of reproductie, ongeacht de vorm of middelen, van deze informatie, publicaties of gegevens verboden.
 
Algemeen privacybeleid

De persoonsgegevens die via deze website worden verkregen, kunnen door OMIVA cva worden verwerkt voor onder meer commerciële prospectie en promotie van haar internetdiensten.

of producten, klantenbeheer, (direct) marketing, public relations.
U kunt bezwaar maken tegen het gebruik van die gegevens voor de bovengenoemde doeleinden van commerciële prospectie. U heeft ook het recht op toegang tot de persoonsgegevens die op u betrekking hebben en u kunt deze, indien nodig, laten corrigeren. (Zie ook Privacybeleid op deze website)

Intellectuele eigendomsrechten:

De gebruiker erkent uitdrukkelijk dat de informatie en gegevens, de presentatie, de inhoud, de logo's die op de OMIVA CVA-website worden weergegeven - beschermd zijn door intellectuele eigendomsrechten en eigendom zijn en blijven van OMIVA CVA - en haar informatieleveranciers. De volledige of gedeeltelijke reproductie, reproductie, aanpassing en gebruik voor commerciële doeleinden op welke manier dan ook van de OMIVA CVA-website is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van OMIVA CVA. Het is ook verboden om deze informatie elektronisch te verspreiden of op te slaan, met uitzondering van de automatische opslag in het 'cache'-geheugen (=' caching ') van de informatie uit de browser.
 
Aansprakelijkheid:

OMIVA cva - en haar informatieleveranciers kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten, mogelijke onderbrekingen of storingen van welke aard dan ook, inspectie, onderhoud, technisch probleem, overbelasting, etc. OMIVA cva - kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade als gevolg van virussen in welke vorm dan ook, bugs , voor elk programma of elke applicatie die incompatibel is met de door de gebruiker geïmplementeerde infrastructuur en voor evenementen die onafhankelijk zijn van de wil van OMIVA cva -. Voornoemde omstandigheden kunnen in geen geval aanleiding geven tot enige financiële compensatie.
Links naar websites van derden:

De website kan links bevatten naar websites die door derden worden beheerd. Deze links zijn bedoeld voor uw gemak en zijn louter informatief. OMIVA cva - oefent geen enkele controle uit over voornoemde websites en aanvaardt geen aansprakelijkheid met betrekking tot hun inhoud of werking. Het opnemen van links naar deze websites betekent niet dat OMIVA CV de inhoud van deze sites goedkeurt en impliceert geen enkele samenwerking tussen OMIVA CVA en de exploitanten van deze sites. De gebruiker moet ook de nodige voorzorgsmaatregelen nemen om ervoor te zorgen dat de items die door hem worden geselecteerd of gebruikt geen destructieve elementen bevatten, zoals virussen en soortgelijke items.

Advies via de website:

Indien via deze website direct of indirect advies wordt gegeven voor het nemen van financiële of andere persoonlijke of zakelijke beslissingen, dan worden deze adviezen gegeven zonder enige vorm van garantie en zonder dat OMIVA CVA hiervoor aansprakelijk kan worden gesteld.

Nauwkeurigheid van gegevens:
Sommige producten en gegevens die op de site worden vermeld, kunnen in detail afwijken van de daadwerkelijke uitvoering en gegevens. De getoonde kleuren kunnen slechts een gemiddelde indruk van de werkelijkheid geven en zijn mede afhankelijk van uw beeldscherminstellingen. De aangeboden informatie is gebaseerd op betrouwbare bronnen en zorgvuldige analyse. OMIVA CVA - zal redelijke inspanningen leveren om eventuele fouten die het rapporteert te corrigeren. OMIVA cva en haar informatieleveranciers staan ​​dan ook niet in voor de juistheid, volledigheid, geschiktheid van de informatie of de actualiteit van deze informatie. OMIVA cva - kan daarom niet verantwoordelijk worden gehouden in geval van fouten of vergissingen in de informatie aangeboden door de gebruiker of door derden op de Website van OMIVA cva -. OMIVA CVA - is niet verantwoordelijk voor enige beslissing of actie die door de gebruiker wordt genomen op basis van de verstrekte informatie of gegevens. Behalve in geval van opzet kan OMIVA cva - niet verantwoordelijk worden gehouden voor fouten of onvolledige informatie, noch met betrekking tot de gebruiker, noch met betrekking tot derden voor mogelijke directe, indirecte, incidentele schade, gederfde winst, gemiste kansen of enige andere geleden schade veroorzaakt door nalatigheid of vergetelheid bij het verstrekken, verzamelen, weergeven, bewerken, interpreteren, rapporteren en verspreiden van informatie of gegevens via deze dienst. Zelfs als OMIVA cva - is gewaarschuwd voor dergelijke mogelijke schade. De gebruiker erkent uitdrukkelijk dat OMIVA CVA - elke verantwoordelijkheid afwijst met betrekking tot het verlies of het onjuist bewaren van gegevens die door de gebruiker via de internetdiensten naar de OMIVA CVA-website zijn verzonden. De gebruiker erkent dat OMIVA cva - het recht heeft om de beschikbaarheid van de website op elk moment te onderbreken vanwege onderhoud of updates. Bovendien is het aan de gebruiker om de nodige voorzorgsmaatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat de items die door de gebruiker zijn geselecteerd of gebruikt geen destructieve elementen bevatten, zoals virussen en soortgelijke items. De gebruiker erkent uitdrukkelijk dat de bovengenoemde informatie hiaten of onnauwkeurigheden (inclusief typografische fouten) of verwijzingen naar producten kan bevatten die niet langer beschikbaar zijn en op geen enkele manier in gebreke kunnen zijn van OMIVA cva.

close