Algemene voorwaarden

De consument heeft het recht egmontsgarden.be mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van reden binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag volgend op de levering van het goed of het sluiten van het servicecontract.

Bedankt voor het bezoeken van de website toegankelijk op www.egmontsgarden.be, hierna de “Website”, eigendom van en beheerd door de vennootschap OMIVA cva, met maatschappelijke zetel te 53 Langestraat, 9620 Zottegem, België, met KBO-nummer 0884.736.208, hierna egmontsgarden .worden.

Egmontsgarden.be is actief in de verkoop van online Gin-producten en aanverwante producten, zoals maar niet beperkt tot gin, gin, glazen, kruiden, botanicals, geschenkmanden, tubes, textiel, ...

Lees deze voorwaarden zorgvuldig door. Deze algemene voorwaarden bepalen de voorwaarden voor toegang tot en gebruik van de website, het aanmaken van een account en het kopen van goederen op de website. Deze algemene voorwaarden bestaan ​​uit 3 delen:

Algemene voorwaarden voor het gebruik van de website
Algemene verkoopvoorwaarden
Algemene bepalingen

Door het plaatsen van bestellingen wordt er wettelijk van uitgegaan dat u impliciet kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden en dat u de inhoud ervan als bindend aanvaardt. Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen die aan ons worden overgedragen. De klant wordt geacht ze te aanvaarden door het enkele feit van zijn bestelling.
Afwijkingen van deze verkoopvoorwaarden, zelfs indien vermeld op documenten afkomstig van de klant of van onze vertegenwoordigers, zijn tegen ons alleen tegenstelbaar als ze door ons schriftelijk zijn bevestigd. Ook dan blijven de algemene verkoopvoorwaarden voor alle andere punten van kracht.

I. Algemene gebruiksvoorwaarden van de website
1. Structuur van de website
De website is een platformwebsite waarmee bezoekers producten kunnen kopen.

2. Toepasselijkheid en bindende kracht
Deze algemene gebruiksvoorwaarden van de website zijn van toepassing op elk gebruik van de website. Door uw bezoek aan de website te verklaren, verklaart u kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden voor websitegebruik en aanvaardt u de inhoud ervan als bindend.

3. Gebruik deze website
3.1. Het gebruik van de website is gratis.

Egmontsgarden.be behoudt zich het recht voor om eenzijdig, onmiddellijk en zonder voorafgaande kennisgeving de toegang te beëindigen voor bezoekers die niet voldoen aan de huidige algemene voorwaarden voor websitegebruik, het privacybeleid en / of het cookiebeleid van de website.

4. Een account aanmaken
4.1. Om bestellingen op onze Website te plaatsen, moet u gebruik maken van de aangeboden betalingsmogelijkheden.

U moet ouder zijn dan 18 jaar om goederen via deze website te kopen. Egmontsgarden.be behoudt zich het recht voor om de toegang eenzijdig en zonder voorafgaande kennisgeving te sluiten, of om bestellingen te annuleren als blijkt dat u minderjarig bent.

4.2. Het is niet toegestaan ​​de identiteit, proxy's en tijdelijke e-mailadressen van iemand anders te gebruiken.

4.3. Door te kopen, verklaar je impliciet en wettelijk dat je de huidige Algemene Voorwaarden hebt gelezen en aanvaard, wat inhoudt dat je kennis hebt genomen van en akkoord gaat met alle 3 delen van de Algemene Voorwaarden, in het bijzonder de Algemene Gebruiksvoorwaarden Website, de Algemene verkoopvoorwaarden en de algemene bepalingen

4.4. Egmontsgarden.be behoudt zich het recht voor om uw aankoop te accepteren of te weigeren. Uw aankoop kan worden geweigerd, maar is niet beperkt tot, om de volgende redenen:

U verstrekt de gevraagde informatie niet ter identificatie of u verstrekt hiervoor onvolledige of onjuiste informatie;
U probeert meerdere keren in te loggen met verschillende namen;
U gebruikt de identiteit van iemand anders;
U bent één of meerdere van de verplichtingen uiteengezet in deze Algemene Voorwaarden niet of in het verleden niet nagekomen, of Egmontsgarden.be kan redelijkerwijs aannemen dat u een dergelijke verplichting niet zult nakomen;
Elke andere reden op basis waarvan we redelijkerwijs kunnen oordelen dat uw aankoop niet kan worden geaccepteerd.

4.5. Zodra uw aankoop is voltooid, ontvangt u een bevestigingsmail met alle relevante informatie voor toegang tot en beheer van uw aankoop.

5. Onze aansprakelijkheid
5.1. Egmontsgarden.be besteedt de grootste aandacht en zorg aan de inhoud van de Website. Deze inhoud is echter onderhevig aan verandering, kan op elk moment worden verwijderd en wordt u aangeboden zonder enige expliciete of impliciete garantie met betrekking tot de juistheid ervan. Egmontsgarden.be is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de inhoud op de Website, of deze nu correct of incorrect bleek te zijn, of voor schade veroorzaakt door het gebruik of de verspreiding van deze inhoud.

5.2. Egmontsgarden.be stelt alles in het werk om 24 uur per dag, 7 dagen per week toegang te verlenen tot de Website. Gezien de technische kenmerken van het internet en van de IT-middelen en de noodzaak om periodiek onderhoud uit te voeren, bij te werken of upgradewerkzaamheden uit te voeren, kan Egmontsgarden.be geen ononderbroken toegang en diensten garanderen. In geval van een normaal aanvaardbare onderbreking of verstoring van de toegang of dienst, zal Egmontsgarden.be er alles aan doen om dit binnen de kortst mogelijke tijd te verhelpen. Onderbrekingen of dergelijke storingen die normaal aanvaardbaar zijn, zijn inherent aan het verlenen van diensten via internet en kunnen niet als tekortkoming worden beschouwd.

6. Intellectuele eigendom
Egmontsgarden.be is de exclusieve rechthebbende of rechtverkrijgende van alle intellectuele eigendomsrechten verbonden aan de Website en de aangeboden dienst. U verbindt zich ertoe om op geen enkele manier het geheel van de elementen waaruit de Website bestaat, of enig deel daarvan, op welke manier dan ook te kopiëren, te bewerken, te exploiteren, door te verkopen of op een andere manier te gebruiken, behalve wanneer de uitdrukkelijke schriftelijke en voorafgaande toestemming van Egmontsgarden.be verkregen. Deze elementen omvatten het merk, de teksten, de software, de databases, de formulieren, de handelsnamen, de productnamen, de logo's, de grafische elementen en illustraties, de graphics, de muziek, de kleurencombinaties, de slogans, de lay-out. - outs en pagina-indeling en elk ander element van de Website en de dienst die in aanmerking komen voor bescherming.

II. Algemene verkoopvoorwaarden

Artikel 1 - Toepasselijkheid

Artikel 2 - Ons aanbod en uw bestelling

Artikel 3 - Herroepingsrecht

Artikel 4 - De prijs

Artikel 5 - Betaling

Artikel 6 - Conformiteit en garantie

Artikel 7 - Levering en uitvoering

Artikel 8 - Overmacht

Artikel 9 - Intellectuele eigendom

Artikel 10 - Beperking van aansprakelijkheid

Artikel 11 - Klachtenregeling en geschillen

Artikel 1 Toepasselijkheid

Onze Algemene Verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod dat wij als Webwinkel aan u (in uw hoedanigheid als consument) doen en op elke overeenkomst die tussen ons tot stand komt.
Voordat een Overeenkomst tussen ons tot stand komt, zullen wij u duidelijk informeren over de tekst van deze Algemene Verkoopvoorwaarden (evenals de overige delen van de Algemene Voorwaarden) en u vragen deze te accepteren. De Algemene Voorwaarden worden u duidelijk ter beschikking gesteld met de mogelijkheid deze op een duurzame drager te bewaren. Indien wij u om de een of andere reden onze Algemene Voorwaarden niet kunnen tonen, kunt u bij ons een afschrift of inzage verkrijgen via info@omiva.be.
De algemene voorwaarden worden u ter beschikking gesteld voordat u uw bestelling op de website heeft bevestigd. Hiervoor wordt een weblink gebruikt. Via deze weblink kunt u de algemene voorwaarden opvragen in een formaat dat u kunt opslaan of afdrukken. We raden u aan dit altijd te doen. U vinkt aan dat u de algemene voorwaarden heeft gelezen en deze volledig accepteert.
Indien naast deze Algemene Voorwaarden ook aanvullende bijzondere voorwaarden van toepassing zijn, geldt het bovenstaande met betrekking tot kennisneming en acceptatie ook voor die bijzondere voorwaarden. Indien onze algemene voorwaarden strijdig zijn met die bijzondere voorwaarden, kunt u als consument altijd de meest voordelige tekst in uw voordeel inroepen.

Artikel 2 Ons aanbod en uw bestelling

Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, vermelden wij dit nadrukkelijk in ons aanbod.
We streven ernaar om altijd zo volledig en nauwkeurig mogelijk te beschrijven wat we u verkopen. In ieder geval proberen wij de omschrijving voldoende gedetailleerd te geven om u een goede beoordeling te laten maken. Als we afbeeldingen gebruiken, proberen we deze een waarheidsgetrouwe weergave te geven van de aangeboden goederen en / of diensten. De online displays kunnen echter afwijken van de werkelijkheid, rekening houdend met o.a. de verschillen die kunnen optreden bij het maken van de display (bijv. Foto) en de manier waarop deze op het scherm wordt weergegeven (en de instellingen die door u hiervoor). gebruikt). Egmontsgarden.be kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele verschillen tussen de weergave en de werkelijkheid. Voor zover u zich uit de verkoop wenst te herroepen, kunt u binnen de gestelde grenzen gebruik maken van zijn herroepingsrecht.
Uw bestelling is compleet en de overeenkomst tussen ons is definitief zodra egmontsgarden.be uw bestelling per e-mail bevestigt. Zolang u geen bevestiging van ons heeft ontvangen, kunt u uw bestelling alsnog annuleren.

Artikel 3 Herroepingsrecht

Als u goederen bij ons koopt (met uitzondering van de hieronder vermelde uitzonderingen), heeft u het recht om te beslissen de goederen niet te houden gedurende 14 kalenderdagen vanaf de dag na levering. U kunt uw bestelling dan zonder betaling van een boete en zonder opgave van reden binnen 14 kalenderdagen retourneren (u betaalt zelf de kosten voor verzending). Binnen 30 kalenderdagen nadat we je bestelling hebben ontvangen, zullen we je het volledige aankoopbedrag van de geretourneerde goederen terugbetalen, samen met de originele bezorgkosten. In ieder geval laten we je duidelijk weten dat je dit recht hebt bij de bevestiging van je bestelling of uiterlijk bij de levering.
Tijdens de eerste 14 kalenderdagen na de dag van ontvangst van de levering, verwachten we dat je zorgvuldig omgaat met de bestelling en de verpakking als je van plan bent de goederen te retourneren. Als u de goederen toch wilt kunnen retourneren zoals hierboven beschreven, mag u deze alleen uitpakken voor zover dat nodig is om te beoordelen of u de goederen wenst te behouden. Vanwege de aard van de goederen mogen geretourneerde goederen niet worden gebruikt. Deze houdt onder meer in dat de verpakking in goede staat verkeert en niet beschadigd is (bv. de plastic capsules of papieren sluitingen moeten nog intact zijn).

Als u de goederen retourneert, dient dit te geschieden met alle bijgeleverde toebehoren en - indien redelijkerwijs mogelijk - in de originele staat en verpakking en met inachtneming van onze instructies.

Wanneer u goederen retourneert, bent u verantwoordelijk voor het transport en de kosten daarvan. Het herroepingsrecht wordt pas geldig uitgeoefend wanneer we de producten terug hebben ontvangen en de producten in goede staat verkeren (zoals hierboven beschreven). Wij kunnen u niet vergoeden indien de producten (geheel of gedeeltelijk) verloren of beschadigd zijn geraakt tijdens het transport, of niet voldoen aan de bovengenoemde voorwaarden. Wij raden u aan hiervoor een passende verzekering af te sluiten.

Artikel 4 De prijs

Gedurende de periode die wij in ons aanbod vermelden, veranderen onze prijzen niet met uitzondering van: prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven, significante veranderingen bij een van onze leveranciers, waardoor wij de voorgestelde prijzen niet kunnen handhaven en materiële fouten in de prijsindicatie.

Onze prijzen zijn nettoprijzen inclusief alle belastingen, BTW, taksen en diensten voor zover levering plaatsvindt in België. Zo kom je nooit voor verrassingen te staan. Alle belastingen, rechten en kosten, verschuldigd bij levering of daarna, of wegens levering in een ander land, zijn voor rekening van de koper.

Naast het aankoopbedrag worden de verzendkosten in rekening gebracht, deze worden vermeld voordat je je aankoop definitief plaatst. Deze verzendkosten worden berekend op basis van de tarieven die gelden op het moment van de bestelling en afhankelijk van de grootte van het pakket en de bestemming. Deze prijzen kunnen op elk moment worden gewijzigd, aangezien we ook afhankelijk zijn van het externe transportbedrijf.
Egmontsgarden.be kan al dan niet regelmatig promotionele acties ondernemen. Deze acties worden altijd zo duidelijk mogelijk beschreven op de website. Deze acties lopen altijd tot het einde van de voorraad. Een gebruiker kan nooit 2 promotieacties tegelijk gebruiken, tenzij Egmontsgarden.be dit duidelijk aangeeft. Egmontsgarden.be behoudt zich ook het recht voor om een ​​bestelling aan te passen als we merken dat er bijvoorbeeld door een technische fout nog 2 promoties lopen op één of meerdere producten of productcategorieën.

Artikel 5 Betaling

Tenzij anders met u is overeengekomen, accepteren wij alleen vooruitbetaling via onze website. Als u onjuistheden in uw betalingsgegevens opmerkt of iets verdachts opmerkt tijdens uw betaling, moet u dit onmiddellijk aan ons melden via het e-mailadres info@omiva.be.

www.egmontsgarden.be maakt normaal gesproken gebruik van vooruitbetaling. Al onze facturen zijn contant betaalbaar en opeisbaar, tenzij anders overeengekomen. Indien dit niet het geval is en u heeft niet vooruit betaald en u betaalt ons niet tijdig of niet volledig, dan kunnen wij de kosten die u veroorzaakt in rekening brengen. In ieder geval bent u vanaf de dertigste dag na factuurdatum, zonder voorafgaande ingebrekestelling en van rechtswege een rente verschuldigd van 12% op jaarbasis over het openstaande factuurbedrag, evenals een forfaitaire schadevergoeding van eveneens 10% (met minimaal € 75, -) van het openstaande factuurbedrag. In ieder geval blijven alle goederen die we u toesturen ons eigendom totdat u ze volledig heeft betaald. Als u ze niet (op tijd) betaalt, kunnen we op elk moment besluiten ze op uw kosten terug te nemen. Zolang u openstaande facturen bij ons heeft, mag u deze niet doorverkopen, schenken, als onderpand gebruiken of er onroerend goed van maken. Alle incassokosten zijn volledig voor rekening van de klant.

Artikel 6 Conformiteit en garantie

We garanderen dat onze goederen voldoen aan uw bestelling en voldoen aan de normale verwachtingen die u mogelijk heeft, rekening houdend met de specificaties van het product. We garanderen ook dat onze goederen voldoen aan alle bestaande wetten op het moment van uw bestelling.
Voor zover u bij levering vaststelt dat de producten niet voldoen aan het bestelde (of beschadigd zijn), dient u dit binnen 24 uur per e-mail op info@omiva.be te melden aan egmontsgarden.be zodat egmontsgarden. zijn rechten ten opzichte van de bezorgdienst kunnen vrijwaren.
Egmontsgarden.be is geen fabrikant en verdeelt de producten enkel via haar webshop. Egmontsgarden.be kan dan ook de werking van de producten die ze te koop aanbiedt niet garanderen. Op de accessoires zit 2 jaar garantie, behalve bij normaal gebruik. Glazen met logo mogen nooit in de vaatwasser worden gereinigd en alleen met lauw water, zonder te hard over het logo te wrijven. Het vervagen van het logo door veelvuldig gebruik is slijtage en geen defect.

Artikel 7 Levering en uitvoering

Alle goederen worden na betaling afgeleverd op het adres dat u bij uw bestelling heeft opgegeven. Wij doen onze uiterste best om alles besteld vóór 17.00 uur de volgende werkdag (in België) te bezorgen. Door externe omstandigheden kan het langer duren. Dit is een middelenverbintenis en geen resultaatsverplichting. De levertijden worden steeds ter informatie vermeld en zijn voor ons niet bindend. Een vertraging in de levering kan niet leiden tot contractbreuk of een request voor compensatie.

Voor zover redelijkerwijs mogelijk, en afhankelijk van of het product op voorraad is, leveren wij uw bestelling uiterlijk 30 dagen na uw bestelling (en mits de bestelling en de concrete gegevens juist en compleet zijn), tenzij een langere leveringstermijn vooraf is afgesproken of aangegeven. Als we niet op tijd kunnen leveren, zullen we je altijd voor het verstrijken van deze periode van 30 dagen op de hoogte stellen. Indien levering niet binnen een termijn van maximaal 30 dagen kan plaatsvinden, heeft u het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden.
De verzending van goederen en vouchers geschiedt altijd op risico van de koper, ook indien franco geleverd wordt. Als u goederen binnen 14 dagen na aankoop aan ons retourneert omdat u deze liever niet bewaart, bent u verantwoordelijk voor het transport.

Artikel 8 Overmacht

In geval van overmacht zijn wij niet verplicht onze verplichtingen na te komen. Wij kunnen in dat geval ofwel onze verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht ofwel de overeenkomst definitief beëindigen. Ook u als consument heeft hetzelfde recht in geval van overmacht.
Overmacht is elke omstandigheid buiten onze controle en controle die de nakoming van onze verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder verstaan ​​wij onder meer: ​​stakingen, pandemieën, epidemieën of ziekten die de normale werking verstoren, brand, (dreiging van) oorlog, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie) netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en / of die momenteel niet beschikbaar zijn op de website van Webshoper, niet of niet tijdige levering van leveranciers of andere ingeschakelde derden, ...

Artikel 9 Intellectuele eigendom

Onze website, de inhoud, logo's, teksten, foto's, namen, handelsmerken (al dan niet geregistreerd), tekeningen, data, afbeeldingen, product- of bedrijfsnamen, etc. en in het algemeen worden al onze communicatie beschermd door intellectuele eigendomsrechten die ofwel met ons, of met onze leveranciers of andere rechthebbenden.
Het is verboden gebruik te maken van en / of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel. Zo mag u tekeningen, foto's, namen, teksten, logo's, kleurencombinaties etc. niet kopiëren of reproduceren zonder onze voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. E-mail: info@omiva.be
Door de website te bezoeken en te gebruiken, gaat u uitdrukkelijk akkoord met deze voorwaarden.
Artikel 10 Beperking van aansprakelijkheid
De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden en kan daarom niet worden beschouwd als persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker.
OMIVA cva levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen er onjuistheden in de verstrekte informatie voorkomen. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site niet beschikbaar is, zal de grootst mogelijke inspanning worden geleverd om dit zo snel mogelijk recht te zetten. OMIVA cva kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie op deze site. Als u onjuistheden aantreft in de informatie die via de site beschikbaar wordt gesteld, kunt u contact opnemen met de sitebeheerder.
De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. OMIVA cva geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor een storing of tijdelijke (on) beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, direct of indirect, die kan voortvloeien uit de toegang tot of gebruik van de website. OMIVA cva kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld jegens wie dan ook, direct of indirect, op een speciale of andere manier, voor schade die voortvloeit uit het gebruik van deze site of enige andere, in het bijzonder als gevolg van links of hyperlinks, inclusief, maar niet beperkt tot van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, de apparatuur, de software of andere van de gebruiker.
De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina's impliceert op geen enkele manier een impliciete goedkeuring van hun inhoud. OMIVA cva verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.
Door de website te bezoeken en te gebruiken, gaat u uitdrukkelijk akkoord met deze voorwaarden.

III. Algemene bepalingen

1. Aanpassingen

Als deze algemene voorwaarden worden gewijzigd, is de nieuwe versie beschikbaar op de website en is deze nieuwe versie van toepassing vanaf uw volgende bestelling via de website (en de bijbehorende impliciete aanvaarding van de algemene voorwaarden door het plaatsen van een bestelling). Vanaf dat moment wordt u geacht hiervan kennis te hebben genomen en hiermee akkoord te gaan. Het is daarom belangrijk om bij elke bestelling de hierboven genoemde aanpassingsdatum te controleren. Een eerste bestelling

impliceert automatisch aanvaarding van onze algemene verkoopvoorwaarden. Om ontvankelijk te zijn, moeten eventuele klachten ons binnen vijf dagen schriftelijk bereiken. Vanaf de tweede factuur zijn onze verkoopvoorwaarden onbetwistbaar omdat er geen protest was op de eerste factuur.

2. Toepasselijk recht en jurisdictieclausule

Deze algemene voorwaarden worden beheerst, geïnterpreteerd en uitgevoerd in overeenstemming met het Belgische recht, dat uitsluitend van toepassing is op elk geschil. Op de aanbiedingen, leveringen, bestellingen en overeenkomsten van OMIVA cva is uitsluitend Belgisch recht van toepassing. Met andere woorden, al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgische recht.

Alleen de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van de maatschappelijke zetel van de vennootschap zijn exclusief bevoegd om te oordelen over geschillen en / of elk geschil dat kan voortvloeien uit de interpretatie of uitvoering van deze algemene voorwaarden, onverminderd de mogelijke toepassing van dwingende wettelijke bepalingen. .

3. Acceptatie

Door de website te bezoeken en / of bestellingen te plaatsen, accepteert u de Algemene Voorwaarden alsmede alle bepalingen van deze Algemene Voorwaarden.

4. Contact opnemen

Voor bijkomende informatie of opmerkingen met betrekking tot deze Algemene Voorwaarden, gelieve egmontsgarden.be te contacteren op het volgende adres: OMIVA cva, met maatschappelijke zetel te 53 Langestraat, 9620 Zottegem, België of via info@omiva.be.

Elke klacht of geschil moet per aangetekende post naar bovenstaand adres worden gestuurd.

Elke communicatie van ons aan u verloopt via de website of per e-mail.
Door de website te bezoeken en te gebruiken, gaat u uitdrukkelijk akkoord met deze voorwaarden.

Artikel 11 Klachten en geschillen

We hopen altijd dat al onze klanten 100% tevreden zijn. Mocht u toch klachten hebben over onze dienstverlening, dan kunt u deze schriftelijk formuleren via info@omiva.be. Wij doen er alles aan om uw klacht binnen een redelijke termijn af te handelen.
Alle overeenkomsten die wij met onze klanten sluiten, ongeacht hun woonplaats, worden uitsluitend beheerst door het Belgische recht. Met andere woorden, al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgische recht. Alleen de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van de maatschappelijke zetel van de vennootschap zijn bevoegd voor geschillen.
Door de website te bezoeken en te gebruiken, gaat u uitdrukkelijk akkoord met deze voorwaarden.

close